Nemate još račun? Izradite novi

Postavke

Odredbe i uvjeti

15. 2. 2022

koje je izdala
Forscope a.s.
sa sjedištem u Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Češka Republika
Matični broj tvrtke: 048 85 414
upisano u Trgovačkom registru koji vodi Regionalni sud u Brnu, odjeljak B, uložak 8720
za ugovore o kupoprodaji, okvirne ugovore o kupoprodaji u odnosima među poduzećima (B2B), uključujući ugovore o kupoprodaji sklopljene putem web sučelja ili elektroničke pošte.

 

1. UVODNE ODREDBE

1.1.     Ovi Uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu „Odredbe i uvjeti“) koje je izdao Forscope a.s., sa sjedištem na adresi Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Češka Republika, matični broj tvrtke: 048 85 414, upisane u Trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Brnu, odjeljak B, uložak 8720 (u daljnjem tekstu: „Prodavatelj“), uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana u njihovim poslovnim djelatnostima koje proizlaze između Prodavatelja i druge fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu „Kupac“):

1.1.1.     na temelju i u vezi s ugovorima o kupoprodaji, uključujući ugovore o kupoprodaji sklopljene putem web sučelja ili elektroničke pošte;

1.1.2.   na temelju i u vezi s okvirnim ugovorom o kupoprodaji (u daljnjem tekstu: „Okvirni ugovor“);

1.1.3.   na temelju i u vezi s pojedinačnim ugovorima o kupoprodaji sklopljenim na temelju Okvirnog ugovora.

1.2.    Ugovor u kupoprodaji u skladu s člankom 1.1.1 Odredbi i uvjeta i pojedinačnim ugovorom o prodaji u skladu s člankom 1.1.3 Odredbi i uvjeta sklopljenih na temelju Okvirnog ugovora u daljnjem tekstu nazivaju se „Ugovor o kupoprodaji“.

2. PROIZVODI KOJE NUDI PRODAVATELJ

2.1.   U okviru svog poslovanja Prodavatelj nudi na prodaju:

2.1.1.   kopije računalnih programa1 za koje su iskorištena prava distribucije na području Europske unije sukladno odredbama članka 4. stavka 2. Direktive 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu „Kopije rabljenog softvera“);

2.1.2. kopije računalnih programa koje nije koristio nijedan drugi korisnik prije njihove prodaje Kupcu; (u daljnjem tekstu zajednički nazvani „Proizvodi“ ili pojedinačno kao „Proizvod“).

2.2.    Proizvodi ne uključuju pružanje tehničke ili korisničke podrške za rad samog softvera (čija se kopija isporučuje na temelju Ugovora o kupnji) ili pružanje ažuriranja ili popravaka takvog softvera od strane Prodavatelja ili bilo kojeg druge treće strane (nositelj prava). Međutim, nositelj prava može pružati takve usluge.


1 Pojedinačne kopije ponekad se često i netočno nazivaju licencama; međutim, u slučaju kopija rabljenog softvera, nema prijenosa ili prodaje licence, već prijenosa vlasničkih prava na kopiju računalnog programa. Te kopije zatim Kupac koristi izravno na temelju zakona.

3. PREDMET UGOVORA O KUPORODAJI

3.1.   Na temelju Ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj se obvezuje predati Proizvode i prenijeti pravo vlasništva nad Proizvodima na Kupca. Kupac se obvezuje preuzeti Proizvode i platiti njihovu kupoprodajnu cijenu Prodavatelju.

4. NABAVNA CIJENA PROIZVODA I UVJETI PLAĆANJA

4.1.   Kupoprodajna cijena Proizvoda, rok dospijeća plaćanja i dodatni uvjeti plaćanja dogovoreni su u Ugovoru o kupoprodaji.

4.2.    U slučaju svakog bezgotovinskog plaćanja, obveza Kupca je ispunjena čim se na račun Prodavatelja uplati traženi iznos.

4.3.    U slučaju kašnjenja Kupca s plaćanjem kupoprodajne cijene Proizvoda, akontacije iste ili drugih plaćanja prema Ugovoru o kupoprodaji, Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji i/ili obustaviti ispunjavanje bilo koje obveze prema Kupcu koja proizlazi iz bilo kojeg Ugovora o kupoprodaji sve dok Kupac ne plati sve novčane obveze prema Prodavatelju.

4.4.    Potraživanja od Prodavatelja mogu se jednostrano odbiti od kupovne cijene Proizvoda ili drugih dugovanja prema Ugovoru o kupoprodaji samo ako je takvo potraživanje dospjelo i ako ga Prodavatelj u pisanom obliku priznaje kao razlog i iznos ili ako je ono potraživanje od Kupca konačno presuđeno u sudskom ili arbitražnom postupku.

4.5.    Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je to propisano opće obvezujućim zakonskim propisima, Prodavatelj će izdati porezni dokument – račun i poslati ga u elektroničkom obliku na elektroničku e-mail adresu Kupca, za plaćanja provedena na temelju Ugovora o kupnji.

5. ISPORUKA PROIZVODA

5.1.    U slučaju da je Proizvod koji će se isporučiti u skladu s Ugovorom o kupoprodaji nematerijalan, isporuka takvog Proizvoda znači primopredaju odgovarajućeg dokumenta (kojeg Prodavatelj naziva „dokumentacija o vlasništvu") ili broja licence (ključ proizvoda), uključujući njihovu primopredaju putem elektroničke pošte na e-mail adresu Kupca.

5.2.  Pravo vlasništva nad Proizvodima prelazi na Kupca nakon plaćanja pune kupoprodajne cijene Proizvoda.

5.3.  U slučaju da je interes Kupca distribucija kopija rabljenih softvera izvan područja Europske unije, Kupac to čini na vlastitu odgovornost i dužan je samostalno utvrditi je li takva distribucija ili uporaba kopija rabljenih softvera u skladu s opće obvezujućim zakonskim propisima koji vrijede na predmetnom području.

6. JAMSTVO PRODAVATELJA

6.1.   Kada su u pitanju Kopije rabljenog softvera, Prodavatelj jamči da:

6.1.1.  je Kopija rabljenog softvera prodana Kupcu na temelju Ugovora o kupoprodaji, za koju su iscrpljena prava distribucije proizvođača softvera na području Europske unije, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno;

6.1.2.   ako na Kopiju rabljenog softvera utječe pravni nedostatak, potraživanja Kupca će se podmiriti isporukom druge ispravne Kopije rabljenog softvera ili povratom kupovne cijene za neispravnu Kopiju rabljenog softvera. Dakle, Kupac nema pravo zahtijevati od Prodavatelja da ukloni pravni nedostatak Kopije rabljenog softvera;

6.1.3.  ako na Kopiju rabljenog softvera utječe tehnički nedostatak, u smislu da neće biti moguće instalirati ili raditi s navedenom Kopijom rabljenog softvera zbog razloga svojstvenih navedenoj kopiji, potraživanja Kupca će se podmiriti isporukom druge ispravne Kopije rabljenog softvera ili povratom kupovne cijene za neispravnu Kopiju rabljenog softvera. Dakle, Kupac nema pravo zahtijevati od Prodavatelja da otkloni tehnički nedostatak Kopije rabljenog softvera.

7. SVOJSTVA PROIZVODA

7.1.    Osim ako nije drugačije dogovoreno, prava i obveze ugovornih strana u vezi s nedostacima proizvoda reguliraju se relevantnim opće obvezujućim pravnim odredbama.

7.2.  Kupac prihvaća i slaže se da Prodavatelj ne utječe niti snosi odgovornost za funkciju ili funkcionalnost samog softvera (čija se kopija isporučuje na temelju Ugovora o kupoprodaji), uključujući pojavu pogrešaka u softveru, ili za kompatibilnost softvera s određenim hardverom ili drugim računalnim programima. Kupac prihvaća i slaže se da Prodavatelj ne snosi odgovornost za prikladnost uporabe samog softvera (čija se kopija isporučuje na temelju Ugovora o kupnji) za potrebe Kupca ili treće strane.

7.3.   Ako bi neispravnost štetno utjecala na Proizvod, Prodavatelj će udovoljiti pravima Kupca koja proizlaze iz odgovornosti za neispravan proizvod na sljedeći redoslijed i način: isporuka proizvoda koji nedostaje, isporuka drugog ispravnog Proizvoda kao zamjena za neispravan Proizvod, osiguravanje razumnog popusta na kupovnu cijenu proizvoda.

7.4.  Ako se prava iz odgovornosti Prodavatelja za neispravnost proizvoda trebaju riješiti isporukom drugog komada proizvoda:

7.4.1.    Prodavatelj će poslati novi komad Proizvoda Kupcu u roku od četrnaest (14) dana od dana podmirenja jamstvenog zahtjeva od strane Prodavatelja,

7.4.2.  ni Kupac niti bilo koja druga osoba kojoj je Kupac izravno ili neizravno dao Proizvod koji je predmet jamstvenog zahtjeva (poput krajnjeg korisnika), ne smije koristiti takav proizvod na koji se polažu prava, pri čemu zabrana uporabe u te svrhe znači posebno zabranu uporabe broja dozvole (ključa proizvoda) za zahtijevani komad proizvoda.

8. JAMSTVENI ZAHTJEV

8.1.   Prava Kupca koja proizlaze iz odgovornosti Prodavatelja za neispravnost proizvoda Kupac će potraživati u tekstualnom obliku putem elektroničke pošte na sljedeću adresu Prodavatelja [email protected] (u daljnjem tekstu „Jamstveni zahtjev”) bez nepotrebnog odgađanja, međutim najkasnije šest (6) mjeseci od isporuke Proizvoda.

8.2.   Prilikom izvršavanja Jamstvenog zahtjeva, Kupac će Prodavatelju dostaviti svu dokumentaciju i informacije koje mu je Prodavatelj dostavio zajedno s kupljenim Proizvodom, ili koji su povezani s Ugovorom o kupoprodaji na temelju kojeg se Jamstveni zahtjev potražuje.

8.3.   Jamstveni zahtjev od strane Kupca neće utjecati na obvezu Kupca da plati kupovnu cijenu Proizvoda ili da ispuni druge obveze prema Prodavatelju.

9. ODGOVORNOST PRODAVATELJA

9.1.   Osim ako nije drugačije navedeno, prava i obveze koje proizlaze iz odgovornosti Prodavatelja za štetu prema Kupcu trebaju biti u skladu s opće obvezujućim zakonskim odredbama.

9.2.   Preduvjet za pravo na naknadu štete je neposredna obavijest poslana Prodavatelju o nastanku štete ili činjenici da šteta može nastati.

9.3.   U slučaju štete nanesenu Kupca u vezi s odgovornošću Prodavatelja za neispravnost proizvoda, ugovorne strane, uzimajući u obzir sve u vezi sa sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, dogovorile su se da će ograničiti naknadu za svaku takvu potencijalnu štetu nastalu Kupcu, osim ako je Prodavatelj ovu štetu prouzročio namjerno ili iz krajnje nepažnje, tako da je ukupna naknada za bilo kakvu štetu nastalu iz tog razloga, uključujući izgubljenu dobit, ograničena na iznos koji je Kupac stvarno platio kao kupovnu cijenu Proizvoda prema Ugovoru o kupoprodaji, prema kojem je šteta nastala.

9.4.   Prodavatelj nema jasnu predodžbu ili informaciju u koju svrhu ili za koje aktivnosti će Proizvode koristiti Kupac ili bilo koja druga strana. Uzimajući to u obzir kao i sve druge okolnosti vezane uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji, ugovorne strane navode da ukupna predvidiva šteta uključujući izgubljenu dobit, koja bi mogla nastati Kupcu u vezi s odgovornošću Prodavatelja za neispravnost proizvoda, može biti najviše jednaka iznosu koji je Kupac stvarno platio kao kupoprodajnu cijenu Proizvoda prema Ugovoru o kupoprodaji, prema kojem je šteta nastala.

10. OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

10.1.   Kupac je suglasan primati informacije vezane uz robu, usluge ili poslovanje Prodavatelja kao i reklamne poruke od Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca.

11. ZAŠTITA INFORMACIJA

11.1.   Osim ako se ugovorne strane izričito pisanim putem ne dogovore drugačije, sve informacije o sadržaju Ugovora o kupoprodaji smatrat će se povjerljivim.

11.2.   Podaci koji su postali javno poznati bez krivnje Prodavatelja, neće se smatrati povjerljivim sukladno ovom članku.

11.3.   Za vrijeme trajanja Ugovora o kupoprodaji i tri (3) godine nakon isteka Ugovora o kupoprodaji, Kupac se obvezuje čuvati sve podatke sadržane u Ugovoru o kupoprodaji u strogoj tajnosti. Bez pismenog dopuštenja Prodavatelja, Kupac neće koristiti povjerljive podatke u svoju korist, niti u korist trećih osoba ako bi takva uporaba bila suprotan interesima Prodavatelja. Kupac je suglasan čuvati povjerljivost ostalih činjenica čije bi otkrivanje trećim osobama na bilo koji način moglo utjecati na poslovne interese ili ugled Prodavatelja. Kupac može otkriti povjerljive podatke svojim savjetnicima koji su obvezuju na povjerljivost.

11.4.   Neće se smatrati da je ugovorna strana prekršila Ugovor o kupoprodaji ako je stranka, sukladno zakonskim propisima, odala povjerljive podatke sudovima, tijelima uprave ili drugim stranama na temelju obveze prema opće obvezujućim zakonskim odredbama.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1.  Ako odnos uspostavljen Okvirnim ugovorom ili Ugovorom o kupoprodaji sadrži međunarodni (strani) element, ugovorne strane suglasne su da će odnos biti reguliran prama češkom pravu, isključujući primjenu Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i isključujući primjenu uobičajene trgovačke prakse. Češki sudovi imaju nadležnost za rješavanje sporova koji proizlaze iz Okvirnog ugovora i Ugovora o kupoprodaji.

12.2. Kupac nema pravo ustupiti svoja eventualna potraživanja iz Okvirnog ugovora ili Ugovora o kupoprodaji trećoj osobi bez prethodnog pisanog odobrenja Prodavatelja.

12.3. Odredbe koje odstupaju od Odredbi i uvjeta mogu se dogovoriti u Okvirnom ugovoru ili Ugovoru o kupoprodaji. Odredbe koje odstupaju u Okvirnom ugovoru ili u Ugovoru o kupoprodaji imaju prednost u odnosu na odredbe Uvjeta.

12.4. Odredbe Uvjeta sastavni su dio Okvirnog ugovora i Ugovora o kupoprodaji.

 

U Brnu, 8. veljače 2022.

Forscope a.s.

Proizvod dodan u košaricu